Kürt Alevi Olurmu? - Kürtler Alevi olmaz? - Türkiye'de bulunan Alevi yerleşimleri?!

*** Kürt Alevi Olurmu? - Kürtler Alevi olmaz? - Türkiye'de bulunan Alevi yerleşimleri?! ***

 

Kürt Aleviler, öncelikle gerçeklik bağlamında tartışma konusudur. Şöyle k; Kürt Alevilerin aslında Kürtleşmiş Türkmenler olduğu iddia edilmektedir ki bu husus gerçekten güçlü dayanaklara sahiptir. Bu konudaki en önemli araştırma Alevi araştırmacı Cemal ŞENER'in 'Alevilerin Etnik Kimliği' adlı çalışmasıdır. Bu çalışmada Türkmenlerin nasıl Kürtleştiği gözler önüne serilmektedir. Kanımca bu konudaki en güçlü kanıt Alevi ayinlerinin (cem) en temel unsurlarından biri olan deyişlerin hiçbirinin Kürt dilinde olmayışıdır. Kürtçe konuşan Alevilerin cemleri de tıpkı Türkçe konuşan Alevilerin cemleri gibi Türkçedir. Kürt dilinde söylenmiş hiç bir deyiş olmadığı gibi Aleviliğe ait Kürtçe yazılmış hiçbir belge yoktur. Üstelik tarihte kendini Kürt kabul eden hiçbir Alevi önderi de bulunmamaktadır.

Kürtçe konuşan Alevilerin aslında Kürtleşmiş Türkmenler olduğu gerçeğini kimi Kürtçüler de kabul etmektedir. Aleviliğin ötesinde kimi Türkmen topluluklarının bir Kürtleşme süreci yaşadıklarını bölücü-kürtçü örgütün elebaşılığını yürüten Abdullah ÖCALAN dahi kabul etmektedir.


Türkmenlerin Kürtleşmesinin trajik öyküsü yazımızın temel konusu olmadığından bu husustaki görüşlerimizi burada noktalıyoruz.

Alevilerin tarihsel süreçte toplumsal muhalefet olma özelliğini, tarihten bugüne yaşadıkları acı ve üzücü olaylarla ve dışlanmışlıklarıyla güçlendirmeye çalışıp sözde 'ezilmişlerin birliği' tezini kullanarak onları bölücü-kürtçü harekete eklemleme hedefi büyük ölçüde başarısızlığa uğramıştır. Kürtçü harekete destek veren Alevilerin sayısı cüz'idir ve gün geçtikçe azalmaktadır. Aynı şekilde Aleviler her geçen gün Türk Ulusçuluğuna daha fazla ilgi duymakta ve Türkçülük güç kazanmaktadır. Kürtçe konuşan Alevilerin yeniden Türkmenleşmesi süreci kanımca başlamış durumdadır ve bu süreç başarıyla tamamlanacaktır....


(alıntı - 1)
Alevilik öz ve öz Türk tür.

Hacı bektaşi veli,
Pir Sultan Abdal,
Yunus Emre,
Dadaloglu,
Karacaoğlan,
Şeyh Bedrettin
Namık Kemal,
Karamanogulları,
Şah İsmail
bunların hepsi öz be öz bektaşi-Türk alevileriydi. Tarih boyunca hiç Kürt alevi önderi olmamıştır.

Türklügün günümüze ulaşan örf adetlerinde dilinde bu alevi önderlerin payı çok büyüktür. Hepsi nur içinde yatsın mekanları cennet olsun...
Bugün malesef maksatlı bir şekilde bölücülerin alevileri etnik ırklarının farklı olduguna dair çabalar yogunlasmıstır. Bütün bu çabalara karşı güneşi balçıkla sıvayamayacaklardır Bugün alevi nüfus oranında tahminen % 90 Türk % 10 diger etnik kökenden diyebiliriz %10 luk kısımdaki alevilerinde ibadetlerinin Türkçe olduğunu görmekteyiz sırf bu bile biçok şeyi açıklamaktadır, tarihimize baktıgımızda bu durumu kısaca şöyle açıklayabiliriz
1240 yılındaki Alevi Türkmen ayaklanması olan Babalilar ayaklanmasının bastırılmasında, Frank ve Gürcü askerleri gibi Kürtler de kullanılmıştır. 1514 yılındaki Çaldıran Savaşı’nda, Kürt aşiret ağaları, Alevi Türkmen Şah İsmail’in değil Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in yanında yer almışlardır. Bu hizmetleri yüzünden Selim, Kürt beylerine özerklik vermiş; Doğu Anadolu da miri toprak olmaktan çıkartılmıştır. Bölgeye egemen olan Kürt aşiretleri, Osmanlı’ya dayanarak Alevi aşiretleri ezmişlerdir. Bu baskı sonucunda Alevi Türkmenler, dillerini yer yer yitirerek Kürtçe konuşmaya başlamışlar. 1891 yılında Padişah Abdülhamit, Hamidiye Alayları adında Kürt aşiret reislerine askeri birlikler kurdurttu. Bu alaylar, bölgedeki Alevileri yeniden ezdiler. Bu silahlı baskı karşısında bazı Alevi aşiretler, Kürt beylerinin sığıntısı haline geldiler. Doğu Anadolu’da 1514’ten 1909’a kadar süren baskı sonucunda birçok Alevi Türk boyu Kürtleşti


(alıntı - 2)
bütün hristiyanlar beyazdır!
ya da bütün ortodokslar aslında siyahtır!
bütün müslümanlar aslında esmerdir! :/

bunlar size okuyunca anlamlı ya da mantıklı mı geliyor? yoksa komik mi geliyor?

"Gelin Canlar Bir Olalım!" sözü sizlere neyi ifade ediyor ?
72 milleti severiz derken ne denilmek isteniyor?

Aleviliğin özü hoşgörüdür.
72 milleti sevmektir

daha siz bu tartışmayı yaparken Aleviliğin özüyle çelişmiş oluyorsunuz ,kendi kendinizi sınıflara bölerek "bir" olabileceğinizi mi sanıyorsunuz ?

Yeterince ezildik yıllarca bir bölünmediğimiz kalmıştı.........
(alıntı - 3)Kürt Alevi Yoktur
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu, bir hafta önce Kayseri’de bir konuştu pir konuştu. Prof. Halaçoğlu “Bugün Kürt olarak bilinen hâttâ hâttâ söyleyeyim; Alevi Kürt olarak bilinen insanlar maalesef Ermeni’den dönmedir” demişti. Onun sözleri; günümüzün önemli bir sorununun tartışılmasının da önünü açtı.
Şimdi soru şudur: Türkiye’de Kürt Alevi var mıdır? Ermeniler’in bâzıları 1915 sürgününden sonra Alevi olup Kürt Alevisi hâline mi gelmişlerdir?

RESMÎ TARİH GİZLİYOR
Bugün resmi tarihçi Yusuf Halaçoğlu’nun da PKK çizgisindeki Kürtçülerin de “Alevi Kürt” veya “Kürt Alevisi” gibi terimlerle anlattığı kesim; özbeöz Türk’tür.
1501 yılında, Anadolu’dan giden Türkmenler, İran’da Safevi Devleti’ni kurdular. Bu devleti daha 15 yaşında kuran Şah İsmail, Hatayi mahlasıyla şiirler yazıp deyişler söylüyordu. O, bugün bile Anadolu Alevileri için çok kutsal bir kişiliktir. Cem törenlerinde Hatayi’nin üç nefesi okunmazsa tören yürütülemez.
Şah İsmail, İran’daki devleti, Anadolu’da bulunan şu Türkmen boylarının yardımı ile kurmuştur: Ustaclu, Şamlu, Bayat, Afşar, Beğdili, Döğer, Yüreğir, Kınık, Bayındır, Salur, Eymir, Halep Türkmenleri, Rumlu, Çepni, Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Karadağlu, Çapanlı, Turgutlu, Karamanlı, Dulkadırlı, İspirli, Hınıslı, Tokaçlı, Varsaklar… Bu aşiretlerin büyük bölümü Alevi idi. (Bu konudaki ayrıntılar için Bakın: Prof. Faruk Sümer; Safevi Devleti’nin Kuruluşunda Anadolu Türklerinin Rolü, TTK Yayını).
1514 yılında Çaldıran Ovası’nda Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile İran’daki Türk Safevi Devleti’nin sultanı Şah İsmail kapıştılar. Savaşı; Osmanlı kesimi kazandı.
Bu çatışmada Anadolu’daki göçebe Türkmenler (Alevi Türkmenler), Şah İsmail’in yanında yer almışlardı.
Kürt aşiretleri ise Osmanlı Devleti’nin tarafında kılıç sallamışlardı. Kürtlerin bu yardımı yüzünden Yavuz Sultan Selim Doğu Anadolu’yu aşiret reislerine taksim etti. Kürt beyleri artık bulundukları şehrin hâkimi olacaklar; bu mülkiyet hakkı babadan oğula kalacak ve dışarıdan kimse onlara karışamayacaktı.

Fakat Yavuz Sultan Selim’in bir isteği vardı: Kürt aşiretleri Şah İsmail adlı Kızılbaş’a yardım eden bu Türk aşiretlerin hakkından gelecekler; onlara aman vermeyeceklerdi.
ŞU AŞİRETLERE BAKIN
Bugün Alevi Kürt denilen aşiretlerin büyük bölümünü işte bu Osmanlı Devleti ile Kürt aşiretlerinin ezdiği Alevi Türk aşiretleri oluşturmaktadır. Örneğin, Afşarlar’ın Doğu’da kalan kolu zaman içinde Kürtleşmiştir. Afşarlar Türk, Fars ve Arap kaynaklarında geçen ve padişah çıkartan çok büyük bir Türk boyudur. Afşarların bu özelliğini öğrenmek isteyenler Prof. Faruk Sümer’in “OĞUZLAR (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanlar” isimli kitaba bakabilirler.
Hülya Avşar, eğer Âilesi Afşar boyundan ise, kesinlikle Türk’tür. âilesinde Kürtçe konuşuluyor olması, sözünü ettiğimiz bu tarihsel değişimin ürünüdür.
Diğer bir örnek de Beğdili (Beydili: Badıllı) aşiretidir. Alevi olan bu aşiret de Oğuz boylarından birisidir. Bu aşiretin Balaban Kolu tarihsel kayıtlarda 100 aile olarak yer almaktadır. İşte bu Balabanlı kolundan olan ve DTP’den milletvekili seçilen Sabahat Tuncel de bugün kendisini Kürt sanmaktadır. Kürt Alevisi denilen bu insanlar aslında Türk Alevisi’dir.
Bugün Doğu Anadolu’daki kolları Kürtleşmiş olan Iğdır, Bayat, Eyva (Yıva) gibi boylar da hakiki Türk topluluklarıdır.
Bugün Kürt sayılan Şikak aşireti, Kürt tarihi Şerefnâme’de, Türk aşireti gösterilmiştir. Bu aşiretin sol kolunu oluşturan ve Hakkâri yöresinde bulunan Ertuşîler de Türk’tür. Ertuşlu demek olan bu isim; İrtişli anlamına gelir. İrtiş, Türklerin anayurdundaki ırmaklardan birisidir.
Günümüzde Tunceli yöresinde yaşayan Aleviler ise Türkler’in Hun kolundandır. Tunceli halkı ile Kürt halkı arasında ne dil, ne kültür ne tarih bağı vardır.
Ünlü Türkmen boylarından Karakeçili aşiretinin Batı’daki kolu Türkçe konuşurken Urfa bölgesindekiler Kürtçe konuşmaktadırlar. Küresinliler Samsun bölgesinden Van civarına yerleştirilmiş Türkler olmalarına karşın zamanla dillerini yitirmişlerdir. Kürt kökenliler ile sonradan Kürtleşenler arasında bir statü farkı bile oluşmuş idi. Van çevresindeki Kürt aşiret reislerinden Kinyas Kartal. Kürtleşmiş Türkler ile ilişki kurmadıklarını, onlara kız vermediklerini dile getirmiştir. (Bakınız: Macit Gürbüz; Kürtleşen Türkler, s. 149).
Örneğin, Türkan adı Türkler anlamına gelen aşiret bile Kürtleşmiş bulunuyor. Kürdili oymağının da Barak Türkmenler’ine bağlı olduğu biliniyor. Öz Türk boyu olduğu adından bile anlaşılan Döğer aşireti de Urfa bölgesinde Kürtleşmiştir.
Ayrıca Gaziantep ve Kilis dolaylarında Musabeyli, İlbeyli, Okçu İzzeddin boyları; Şanlıurfa’da Torunlar; Sincar Dağı çevresindeki Saçlılar; Sekiz Büklüler, Amik Ovası’ndaki Kırıklar ve hatta Akkoyunlu, Karakoyunlu gibi büyük Türk boyları bugün Kürtleşmiş durumdadır.
Sivas yöresinde Koçgiri diye bilinen büyük aşiret de bâzılarınca Kürt sayılıyor. Gel gör ki dünya çapında bir otorite olan Türkiyatçı İrene Melikoff bu bölgede yaptığı araştırmada bunların Türk kimliğini net biçimde tespit etmiştir.
MİLLET-İ SÂDIKA: ERMENİLER
Ermeni halkı, milâttan öncesinden beri Kuzeydoğu Anadolu ile Kafkas hattında yaşamaktadır. En eski Hristiyanlar’dan birisi Ermeni halkıdır ve bunlar dinlerini asla terk etmemişlerdir. Türkler bölgeyi ele geçirdikten sonra Ermenilerle dost olarak yaşamaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti, Türkmenleri topluca katlederken; Ermenileri “Millet-i Sâdıka (Sâdık Millet)” ilan etmiş, devletin yönetim katında bunlara her türlü olanağı tanımıştır. Meşhur 1915 sürgünü; Ermenilerin devlet içinde olay çıkarmaması için yapılmıştır.
Bu sürgünden kaçanlar, kendilerini gizleyenler, hemen hemen yok denecek kadar azdır. Kalan Ermeniler, devletin ve halkın bilgisi dâhilinde kalan ailelerdir. Bunları Aleviler’in içine gizlenmiş olarak göstermek tarihi çarpıtmaktır.
Kürtler ise tarihte, adı çok az geçen bir kavimdir. Bunlar Doğu Anadolu’nun dağlık kesiminde yaşayan göçebelerdir. Bir devlet kuramamışlardır. Ancak 1514’ten sonra aşiret reisleri güç kazanmışlardır.
Kürtler inanç olarak İslâm’ın Şâfii kolundandır. Tarikat olarak da büyük ölçüde Nakşibendîliği seçmişlerdir. Bu yönüyle de Aleviler’le Kürtler arasında derin uçurum bulunmaktadır.

ANADOLU ALEVİLİĞİ
Anadolu’daki Alevilik özü itibarıyla Türk kimliklidir. Bu topraklardaki Aleviliğin kendisini anlatma aracı, “bağlama”dır. Bu saz Türk’e özgüdür. Aleviler, bağlamayı kutsamış; ona “Telli Kur’ân” denilmiştir. Kürtler’de bağlama olmadığı gibi onun kutsanması da yoktur.
Anadolu Alevileri’nin ibâdeti olan cem töreni de Türkçe ibâdet biçimidir. Bu topraklarda asla Kürtçe cem yapılmamıştır. Bugün Kürt Alevi diye bilinen veya kendilerini öyle sananlar bile cemlerini Türkçe yapmaktadırlar. Sâdece bu olgu bile Kürt Alevi’nin, Türk Alevi olduğunu göstermeye yeter.
Yine Anadolu Aleviliği’nin “Yedi Ulular” diye kutsadığı ozanların tümü Türk’tür. Seyyit Nesimi, Hatayi (Şah İsmail), Yemini, Virani, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Kul Himmet Türkçe yazan ozanlardır. Günümüzde bile Kürt kökenli bir Alevi ozanı yoktur. Anadolu Alevileri’nin kutsal kişileri arasında Kürt kökenli kimse bulunmamaktadır.
Kürtler’de kadının durumu ile Aleviler’de kadının durumu birbirine hiç benzememektedir. Ayrıca sivil yaşam modeli de birbirine taban tabana zıttır.

Bu yüzden Anadolu’da dikkat çekecek bir kitle olarak Kürt Alevisi veya Alevi Kürt olmamıştır. Bu terimler, son yirmi yılda ortaya çıkmıştır. Bir taraftan Osmanlı zihniyetindeki resmi tarihçiler; bir taraftan, Alevileri de Kürt göstermeye çabalayan PKK’lılar Alevi Kürt terimini icat etmişlerdir.
Bâzı Alevi’nin Ermeni olduğu iddiası da tamamen yanlıştır. Çünkü Ermeni milleti, Hristiyan olarak kalmıştır. Bunlardan İslâm’ı seçenler de çok azdır. Bu gibi Ermeniler’in Alevi nüfus içinde belirleyici olduğunu düşünmek, tarihi tersyüz etmekten başka şey değildir.

***

HAMİDİYE ALAYLARI DARBESİ
1826’da Osmanlı padişahı 2. Mahmut, Yeniçeri Ordusu’nu kaldırdıktan sonra bütün Alevi dergâhlarını yıktırıyor; Bektaşi babalarını astırıyor; dedeleri sürüyor; imparatorluk içinde Aleviler’i yeniden dağlara kaçırıyordu. Dağ başlarına sığınan çâresiz insanlar, meşe ağacının palamutlarını öğütüp yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlardı.
Aleviler’e yönelik yeni bir saldırı dalgası da Hamidiye Alayları ile geliyordu. Padişah 2. Abdülhamit, 1894 yılında Doğu Anadolu’da Kürt aşiret reislerine 26 kadar alay kurdurttu. Bu alaya girenler; uzun ve tehlikeli askerlik hizmetinden ve vergi vermekten kurtuluyorlardı. Ayrıca bölgede astığı astık, kestiği kestik hale geliyorlardı.
Ermeniler’e karşı kurulduğu iddia edilen Hamidiye Alayları, bulundukları yerde direnen son Alevi aşiretlerini de bastırıp yağmaladılar… Çünkü bu aşiretler Şafii Kürtler’den oluşturulmuştu. Bugün Kürt gösterilen Alevi aşiretlere bu hak verilmemişti. Hamidiye Alayları’na ilişkin ayrıntılı bilgiler, o günleri yaşayan M. Şerif Fırat’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi adlı kitabında bulunmaktadır.

En az 500 sene süren bu ezme politikası sonucunda Alevi Türkmenler dillerini unutup Kürtçe konuşmaya başladılar. Özbeöz Türk olan bu Aleviler zamanla kendilerini Kürt sandılar.

***

“EŞEK TÜRK(!)”
Osmanlı Devleti’ni yönetenler zamanla bu devleti kuran Türk’ün düşmanı hâline gelmişti. İstanbul yönetimi, Türkmenleri, “Eşek Türk, Akılsız Türk, Kaba Türk” diye aşağılıyordu. Şehirden beslenen Osmanlı şâiri de şöyle söylüyordu Türkmen’e:
“Türk’ün dilberidir gayetle inat
Şehir dili bilmez lisanı kubat
Lisanından eyler Türklüğün isbat
Hayvan gibi gözün diker samana”

Türkmen ise Osmanlı zorbalarına şöyle cevap veriyordu:
“Şalvarı şaltag Osmanlı
Eyeri kaltag Osmanlı
Ekende yok biçende yok
Yiyende ortag Osmanlı”

Halk kendisini sömüren Osmanlı’ya karşı onun en güçlü olduğu dönemde isyan ediyor; bu isyana da Bozoklu (Yozgatlı) eşkıya Celâl’in adından dolayı “Celalî İsyanları” adı veriliyordu. Bu Celâl dahi Alevi idi. Osmanlı şeyhülislamları da Türkmenler için “Bu Kızılbaş tâifesi Müslüman olmadıklarından öldürülmeleri dine uygundur!” diye fetva veriyorlardı. Bunun belgelerini arşivlerden bulup “Osmanlıda Karşı Düşünce ve İdam Edilenler” isimli kitabımda vermiş bulunuyorum


(alıntı - 4)
ALEVİLİK IRKLARIN YOLU DEĞİL KIRKLARIN YOLUDUR


degerli canlar, Alevi kelimesi bir etnisitenin yada ırkın ismi değildir.. Alevi milleti diye bir millet yoktur.

Alevilik bir İnançtır, kan ile kafa tası ile gen ile alakası yoktur. bu nedenle Kürt-Türk-arap-ermeni her çeşit milletten Alevi olabilir.

Fakat Alevi Pirleri dedeleri Horasan kökenli 12 İmam neslindedir. Anadolu'nun yerli halkından değildir.. Bu nedenle Kürt , zaza, vb milletlerden Seyid nesli dede olamaz.

Irkı kan bağı kafa tası bağlamında değilde Kültür yaşam biçimi olarak ele aldığımızda Alevilik Türk kültürü orjinli olmakla birlikte daha Sonra anadolu halklarının islamı algılayış ve yorumlayış biçimiyle harmanlanmıştır

Horasan diyarından Anadoluya gelen birçok kavim Türk kökenlidir, Alevilerin çoğunluğunun Türk ve Türkmen oladuğu tezi buna dayanır. ve Doğrudur. Bunun dışında Anadlu'nun yerli halklarından birçok millet ise Alevi inancına geçmiştir.. ve Kürt- zaza- arap-ermeni vb etnik kökenden gelmelerine rağmen inançsal açıdan Alevi dir.

Nasıl Rus,, Fransız, ingiliz aynı zamanda hıristiyan olabiliyorsa, ve Hırististiyan milleti diye bir millet yada etnik ırki bir ulus yoksa Alevilikte böyledir.


72 milleti bir bakanlarız ayırt etmeyiz hiçbir milleti diğerinden

DEĞİL Mİ?


Gel bana küfretme bak beni dinle
Senin yüreğinde dert var değil mi?
Dinledikten sonra vur hançerinle
Ölülere bir yurt var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Böyle değil mi?

Savcı, Hakim, Paşa, Vali insandır
Hamal, İşçi, Memur, Çifçi insandır
Tabiat sırrının da dili insandır
Sanki görülmeyen erk var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Söyle değil mi?

Kapitalist, sosyalist, komünist inan
İnsandan başkası yalandır yalan
Doğarken var mıydı gavur-müslüman?
Ayırt sende gavur-müslim-Kürt var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Öyle değil mi?

Avrupa, İspanyol yurdun eseri
Müslüman değilse hiçbir serseri
O'nu sen mi yaptın beri gel beri
Sanki sende mühürlü kart var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Söyle değil mi?

Bilmem ne imiş bu Alevi-Sünni
Bana vız geliyor perili cinli
Madem ki kardeşiz gel gelme kinli
Yumuşağın sonunda sert var değil mi?
Değil mi? Değil mi? Böyle değil mi?
Mezhepsel kavgalar bundan değil mi?

Mahzuni Şerif'im bitsin ayrımlar
Savaşta, kavgada ölmesin canlar
Barış gelsin tüm birleşsin insanlar
Ayrımlar ırklar, sınırlar var değil mi
Değil mi? Değil mi? Böyle değil mi
Silahlar, bombalar bundan değil mi

Aşık Mahzuni Şerif


(alıntı - 5)Türkiye'de Alevi yerlesimleri 4 bölüme ayriliyor:


1) Anadolu Alevileri (Türkmen, Kürt ve Zaza Alevileri olarak)


- Türk Alevileri daha çok batida.. Eskisehir, Kütahya, Afyon, Corum, Amasya, Tokat, Ankara, Yozgat, Samsun, Ordu, Sinop, Cankiri, Kahramanmaras (Nurhak ve Türkoğlu ilçelerinde) Sivas (kuzey ve bati) Nevsehir, Erzincan, Kirsehir, Gaziantep, Malatya (Arguvan), Sanliurfa, Kirikkale gibi illerde.. bir de Erzurum'un kuzey dogusunda, Ardahan, Kars ve Diyarbakir gibi illerde yasamaktalar.


- Kürt Alevileri daha çok doguda.. Kahramanmaras, Kayseri, Sivas (güney ve dogu), Malatya, Adana (kuzey), Tunceli (güney), Erzincan, Adiyaman, Elazig, Gaziantep.. ayrica Tokat (Zile), Yozgat (Cekerek) ve Corum (Alaca) ilerinde Kürt Alevi köyleri bulunmakta.


- Zaza Alevileri daha çok Erzurum (güney), Bingöl, Mus (Varto), Erzincan, Tunceli (kuzeyi) ve Sivas'ta yasamaktalar.


2) Tahtacılar (Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan Türkmen Aleviler)

Canakkale, Balikesir (çok Alevi köyü bulunmakta), Izmir, Aydin, Usak, Manisa (Salihli ilçesinde çok Alevi köyü bulunmakta), Denizli, Isparta, Konya, Karaman, Antalya, Mersin ve Burdur gibi illerde yasamaktalar.

Sefeviler'in kültürel ve dini etkisi altinda kalmamislardir, Osmanli Imparatorlugu döneminde Anadolu Alevileri gibi baski altina alinmamislardir.. bunun yaninda Alevi olduklari için, katliamlar yasamislardir (Ortaca katliami..)


3) Arap Alevileri (Nusayriler)

Arap Alevileri daha çok Hatay, Adana (güneyi) ve Mersin'de yasamaktalar.
Ayrica Suriye kiyilarinda da bulunuyorlar; Suriye'nin politika elitini Arap Alevileri olusturuyor.4) Büyük şehirlerde yaşayan Aleviler

(Istanbul, Ankara, Bursa, Izmit, Izmir, Antalya, Mersin, Gaziantep).. 1950-60 yillarindan itibaren göç edip, büyük sehirlere yerlesen Aleviler..(alıntı - 6)Devami geliyor...
Yazilar hazirlaniyor.

 • zazaki-kurmanci alevi

  pardon nasıl türkleşti yazmışım nasıl kürtleşti yazcaktım. bu asimileye bi san verin

 • zazaki-kurmanci alevi

  Asimileye tam gaz devam ediyorsunuz dikkat edin türkolar sonunuz kötü olmasın... not = aleviler sonradan kürtleşti diyenler alevi kürtlerle sunni kürtlerin beraber yaşadığı hiçbir yerleşim yeri yoktur türkiyede. nasıl türkleşti bu insanlar ? ayrıca bunların ibadetleride türkmen alevilerden farklıdır. farklı bayramlar vardır. hawtemal gibi mesela araştırın biraz cahil kalmayan. not bende zaza kürdü bir aleviyim. bu kadar inkar edilmek yeter artık. ki alevilerin çoğu kürt bu bir gerçek ben size bu kadar diyorum. ha bu arada kürt alevilerin beraber yaşadığı yerlerdede lehçe farkı vardır , nasıl bi lehçe farkı diye soracak olursanız örneğin hınıs ve muşun varto ilçesinde sunni kürtler kurmanç tır alevi kürtler zaza dır. yani iddialarınız o kadar asılsız ve bilim dışıki okusanız kendiniz bile gülersiniz.

 • zazaki-kurmanci alevi

  saçma .. şuan türkiyede 3000 alevi köyü varsa bunların 1800 -2000 kadarı kürt-zaza alevilerdir

 • zazaki-kurmanci alevi

  saçma .. şuan türkiyede 3000 alevi köyü varsa bunların 1800 -2000 kadarı kürt-zaza alevilerdir

 • FERHAT

  GEZİNİRKEN BU SAYFAYA DENK GELDİM. BU MAKALENİNDE BAŞLIĞI İLGİMİ ÇEKTİ AMA DAHA BAŞLARKEN KAYNAK OLARAK TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI HALACOĞLUNUN KAYNAKLIĞINA BAŞVURULDUĞUNU GÖRUNCE HİÇ OKUMA GEREĞİ BİLE DUYMADIM. ÇÜNKÜ NASILKİ DİYANET SİZ ALEVİLERİ KABUL ETMİYORSA TÜRK TARİH KURUMUNUNDA BİZ KÜRTLERİ KABUL ETMEDİĞİNİ HERKES ÇOK İYİ BİLİYOR. BUNLAR BİRZAMANLAR KURTLERİN KART KÜRT SESİNDE GELDİĞİNİ SAÇMALAMA CAHİLİĞİNDE BULUNMUŞLARSA GEÇMİŞTE ŞİMDİDE YOK ALEVİ KÜRTLERİNİN ERMENİ SOYUNDA GELMİŞ OLACAĞINI SAVUNAN ZİHNİYETEKİ ZAVALLI İNSANLARDIR. AYRICA ERZURUMLUYUM BEN ERZURUMDADA ZAZA ALEVİSİ YOKTUR HINIS İLÇESİNDE KÜRT ALEVİSİ VARDIR BU MAKALEYİ HAZIRLARKEN BİRAZ ARAŞTIRSAYDINIZ İKEŞKE.

 • BARAN Banned

  ALEVİ KELİMESİNİN ÖNÜNE KÜRT KELİMESİ NİN GETİRLMESİ BİR ALEVİ OLARAK BENİ ASLA RAHTSIZ ETMEZ.FAKAT ŞUNU SÖYLEMELİYMKİ KENDİLERİNİ KÜRT ALEVİSİ OLARAK TANIMLIYAN TOPLULKLARIN ŞUNU BİLMELERİNİ İSTERİM.YAŞADIKLARI COĞRFAYANIN DİLİNDEN YADA KÜLTÜNDEN ETKİLENMİŞ OLABİLRLER O COĞRAFYANIN DİLİNİ KÜLTRNÜ ALMAK O CORFYDA YAŞAMIŞ OLMAK O TOPLUMU KÜRT YADA KÜRT ALEVİSİ OLDĞU ANLMINA GELMEZ .

İgili Makaleler

Son Makaleler

Popüler